Każdy z nas wie, że przemieszczanie się wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń ropopochodnych po powierzchni wody lub innej cieczy odbywa się w sposób swobodny, poprzez delikatne unoszenie się i na powierzchni ciała płynnego. Jednakże niewiele osób wie, że zanieczyszczenia ropopochodne migrują również w gruntach piaszczystych. Migracja gruntowa to proces niesamowicie złożony, ponieważ składa się z etapów zmian własności fizycznych, chemicznych, biodegradacji, zmiany w strukturze lepkości i gęstości, zmiany lotności związków oraz sorpcji na szkielecie ziarnowym.

         Warto pamiętać o tym, że prędkość migracji wszystkich związków ropopochodnych w gruntach jest znacznie wolniejsza im mniejsze jest ich stężenie. Dodatkowym czynnikiem mającym ogromny wpływ na powyższy proces jest zachodzenie zmian fizycznych w strukturze tych zanieczyszczeń. Strefa aeracji gruntów należy do kategorii stref o niższej nośności transportowej, dlatego zanieczyszczenia ropopochodne migrują znacznie dłużej, a po pewnym czasie nawet stabilizują się we wnętrzu gruntu. Poprzez działające siły grawitacji, dyfuzję ciśnieniową, siły kapilarne oraz gradient hydrauliczny migracja zanieczyszczeń ropopochodnych w gruntach piaszczystych odbywa się na torze pionowym głęboko we wnętrzu ziemi. W czasie przesuwania się po torze pionowym w pewnym momencie osiąga poziom powierzchni zwierciadła wód podziemnych.

         W momencie osiągnięcia takiego poziomu substancje ropopochodne rozpoczynają swobodną mi prędką migrację po powierzchni wody zgodnie z kierunkiem poruszania się wód głębinowych. W czasie tego rodzaju migracji zachodzą pewne zwiany w lepkości i gęstości, nazywane nasyceniem rezydualnym. Nasycenie rezydualne może posunąć się do tego stopnia, że przemieszczanie się zanieczyszczeń nie będzie możliwe. W taki sposób powstają również poziome strefy zwierciadła wody, które wzbogacone są o związki, substancje oraz zanieczyszczenia ropopochodne.

         Badając poziome strefy zwierciadła wody warto pamiętać o tym, że ich górne płaszczyzny charakteryzują się niewielką wilgotnością i dużym stężeniem związków oraz substancji ropopochodnych. Ważną właściwością zanieczyszczeń ropopochodnych jest nieprzepuszczalność wody, dlatego jeśli stężenie związków ropopochodnych jest bardzo duże, grunt w danej strefie ulega zakolmatowaniu, przez co wody podziemne mają utrudniony przepływ, natomiast wody dostające się znad powierzchni mają uniemożliwiony wpływ do wnętrza ziemi.