Letnie susze, bezśnieżne zimy, problemy z dostawami wody  i coraz wyższe rachunki za jej dostarczanie, skłaniają  właścicieli domów do budowy studni głębinowych.  Zdarza się jednak, że inwestorzy korzystają jedynie z usług różdżkarza, zapominając o analizie gruntu, a tym samym nie mają rozeznania, na jakiej głębokości znajduje się warstwa wodonośna i jaki będzie koszt inwestycji. Zanim przystąpi się do wykonania odwiertu, należy dokonać analizy geofizycznej gruntu. Jedną z   metod są badania sejsmiczne 2D,  lub nowocześniejsze  3D,  zwane również tomografią  sejsmiczną.

Na czym polegają badanie sejsmiczne?

Badania sejsmiczne mają na celu poznanie geologicznej budowy ziemi, dzięki rejestracji specjalnie w tym celu wzbudzonych fal sejsmicznych (Badania sejsmiczne wykonuje Geofizyka) Na obszarze przeznaczonym do badania zostają rozłożone czujniki – geofony, połączone za pomocą przewodów z bardzo czułą aparaturą rejestrującą. Następnie, specjalne pojazdy zwane wibrosejsami, za pomocą tzw. wibratorowej metody wzbudzania, wytwarzają niewielkie mechaniczne drgania gruntu. Fale przemieszczają się w głąb ziemi, przechodzą przez jej kolejne warstwy, które  w różny sposób reagują na drgania sejsmiczne i wracają na powierzchnię, gdzie są rejestrowane przez geofony bądź hydrofony  umieszczone w zbiornikach wodnych. Na podstawie analizy danych otrzymuje się obraz budowy geologicznej danego terenu, tworzący trójwymiarową mapę warstw skalnych zalegających głęboko pod ziemią,  

Jakie korzyści przynoszą badania sejsmiczne?

Dzięki tomografii  sejsmicznej można oszacować, czy w badanych strukturach skalnych znajdują się warstwy wodonośne. Jednakże ze względu konieczność użycia specjalistycznego sprzętu i  wysokie koszty pomiarów, nie jest to najpopularniejsza metoda lokalizacji wód pod budowę studni głębinowych.  Znacznie częściej wykorzystuje się ją do przeszukiwania warstw skalnych pod kątem występowania złóż gazu czy ropy naftowej. Szuka się także wód geotermalnych, czy monitoruje znane już zasoby surowców naturalnych. Dodatkową zaletą tej metody jest jej nieinwazyjność, dzięki czemu można uzyskać  potrzebne informacje bez naruszania struktury gruntu.

Przy współpracy: https://www.geofizyka.pl/pl/